Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Sectie A – Algemene Bepalingen

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het (met behulp van apparatuur) vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten;
 3. Opdrachtnemer: De besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Strak Woonplan B.V., statutair gevestigd te Emmeloord, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80882145 en alle aan Strak Woonplan gelieerde vennootschappen; de rechtspersoon die een offerte of aanbod heeft uitgebracht of een opdracht heeft aanvaard;
 4. Overeenkomst: een door Opdrachtgever, al dan niet schriftelijk, geaccepteerd aanbod van Opdrachtnemer;
 5. Partij en/of Partijen: respectievelijk Opdrachtgever of Opdrachtnemer individueel of Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;
 6. Onroerende Zaken: onder Onroerende Zaken worden ook zakelijke zekerheidsrechten
  op Onroerende Zaken verstaan, te weten het recht van erfpacht, het opstalrecht, het
  recht van gebruik en bewoning, het recht van vruchtgebruik, het appartementsrecht,
  erfdienstbaarheden, en het hypotheek- en pandrecht;
 7. Honorarium: de prijs voor de dienstverlening van de Opdrachtnemer, waaronder de
  Courtage;
 8. Courtage: het Honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur, taxatie, vastgoedmanagement van Onroerende Zaken en de overige door de Opdrachtnemer verrichten diensten;
 9. Software: de website, webshop, app of andere vorm van software of programmatuur, ontwikkeld, gemaakt of op een andere wijze geleverd of ter beschikking gesteld door Opdrachtnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aangegane Overeenkomsten en alle door Opdrachtnemer te leveren of geleverde producten, software, diensten of andere gerelateerde werkzaamheden. “Sectie A” bevat de algemene bepalingen, geldend voor alle werkzaamheden uitgevoerd door Opdrachtnemer, “Sectie B” bevat specifieke bepalingen met betrekking tot onlinediensten en “Sectie C” bevat specifieke bepalingen met betrekking tot softwareontwikkeling. In het geval van conflicterende bepalingen, prevaleert de bepaling uit de latere sectie boven de bepaling uit de eerdere sectie.
 2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en zijn slechts dan van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst tussen de Partijen van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 4. Ingeval een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt bevonden, blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort in stand. Partijen zullen in voornoemd geval in overleg treden teneinde de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de ongeldige bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk door Opdrachtnemer schriftelijk anders vermeld. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen één maand na uitbrenging van de aanbieding is aanvaard.

Artikel 4: Overeenkomst, opzegging, annulering

 1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever een van Opdrachtnemer afkomstig aanbod aanvaardt.
 2. Opdrachtgever is slechts gerechtigd een Overeenkomst te annuleren voordat Opdrachtnemer met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. Opdrachtgever dient de hierdoor voor Opdrachtnemer ontstane schade volledig te vergoeden. Onder deze schade wordt in elk geval begrepen de door Opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die Opdrachtnemer al ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder, maar niet uitsluitend, die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld Artikel 12 is niet mogelijk.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een Overeenkomst, bijvoorbeeld in het geval er gerede twijfel bestaat dat Opdrachtgever niet aan haar (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien zulks het geval is, stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever hieromtrent binnen 7 dagen na het aangaan van de Overeenkomst op de hoogte.
 4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als overeengekomen in de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een specifieke opdracht, eindigt de Overeenkomst van rechtswege na uitvoering van de opdracht. Indien geen duur van de Overeenkomst is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
 5. Een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in de Overeenkomst automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende post tegen het eind van de (verlengde) contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.
 6. Een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd per aangetekende post met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
 7. Elk der Partijen is gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de andere Partij haar onderneming staakt of dreigt te staken, in staat van insolventie verkeert, faillissement aanvraagt, een schuldeiserakkoord aangaat, failliet gaat, fuseert of in eigendom overgaat. Eventuele vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever worden in voornoemd geval direct opeisbaar. Opdrachtnemer is wegens beëindiging op voornoemde gronden nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtnemer vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.
 8. Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting en derhalve nooit een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk in het geval er schade is ontstaan bij Opdrachtgever als het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 5: Prijs en betaling

 1. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (Btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Opdrachtnemer is vereist en heeft Opdrachtnemer onder andere het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze vanaf 14 dagen na de factuurdatum over het te betalen bedrag wettelijke rente verschuldigd.
 4. Indien Opdrachtnemer in verband met te late betaling door Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten maakt, komen deze voor rekening van Opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de prijs genoemd in de Overeenkomst, met een minimum van € 150,-. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke- en/of executiekosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Alle door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
 5. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Opdrachtnemer voldoende zekerheid te stellen voor de voldoening van krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtnemer te betalen bedragen.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en/of te staken indien Opdrachtgever verzuimt aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.
 7. Indien tussen Partijen geen prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer en op grond van standaard door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven met betrekking tot producten en/of diensten.

Artikel 6: Courtage

 1. De Opdrachtgever is de Opdrachtnemer Courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de Opdracht een Overeenkomst met betrekking tot een Onroerende Zaak tot stand komt. Dit geldt ook indien deze Overeenkomst niet het gevolg is van door de Opdrachtnemer verleende diensten, tenzij het een Opdracht betreft van een koper of huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de Opdracht betrekking heeft.
 2. De Opdrachtgever is eveneens Courtage verschuldigd indien de Overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de Opdracht maar verband houdt met de dienstverlening van de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Opdracht. Dit verband wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld aanwezig te zijn indien de Overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de opdracht. Indien de Opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de Opdrachtgever en de Opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van drie maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop de Opdrachtnemer de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de Opdracht eindigt. Het voorgaande geldt niet indien ten tijde van het einde van de Opdracht een soortgelijke Opdracht aan een andere Opdrachtnemer is verstrekt en deze Opdracht op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst nog loopt.
 3. Tenzij anders overeengekomen is Courtage ter zake van bemiddeling bij koop of verkoop van een Onroerende Zaak eerst opeisbaar ten tijde van de juridische levering van de Onroerende Zaak bij de notaris, zonder dat de Opdrachtgever over de periode tussen de verschuldigdheid van de Courtage en de opeisbaarheid daarvan rente is verschuldigd aan de Opdrachtnemer. Wanneer vast staat dat een tot stand gekomen Overeenkomst niet leidt tot een juridische levering van een Onroerende Zaak bij de notaris en de Opdrachtnemer recht heeft op Courtage, is de Courtage vanaf dat moment opeisbaar.
 4. Bij Overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de Overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende Voorwaarde, is ook het recht op Courtage daarvan afhankelijk, tenzij een of beide partijen de betreffende Voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteert/hanteren.
 5. De Courtage wordt berekend op het inclusief btw-verkoopbedrag van een Onroerende Zaak, tenzij uitdrukkelijk door Opdrachtnemer schriftelijk anders vermeld.

Artikel 7: Prijswijzigingen, meerwerk

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen: stijgingen van de kosten van materialen, halffabricaten, of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, (sociale) verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn en ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren.
 2. Naar het oordeel van Opdrachtnemer, extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke Informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering, van de door Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door Opdrachtgever die Opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of redelijkerwijs onvoorzienbare verwerkingsmogelijkheden die voortvloeien uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever, of op eigen verzoek, met voorafgaande instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed conform de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verplicht aan een dergelijk verzoek afkomstig van Opdrachtgever te voldoen en Opdrachtnemer kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 8: Levering en Eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering ter plaatse waar Opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent.
 2. Indien een leveringstermijn is overeengekomen in de Overeenkomst, is dit een indicatieve en niet een fatale termijn. Zodra Opdrachtnemer begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat zij de termijn zal overschrijden stelt zij Opdrachtgever hiervan op de hoogte. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever niet het recht op schadevergoeding of het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer te leveren zaken.
 4. Iedere levering van zaken door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom, totdat Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst of uit eerdere rechtsverhouding(en) met Opdrachtnemer gehouden is.
 5. Indien vervoer (ook via elektronische wijze) van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Opdrachtnemer de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Opdrachtnemer te informeren indien dit niet het geval is. De Opdrachtgever dient de kennisgeving schriftelijk te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke kennisgeving is ontvangen door Opdrachtnemer of indien Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, is het geleverde door Opdrachtgever geaccepteerd.
 8. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

Artikel 9: Specificaties

 1. Opdrachtgever draagt het risico ten aanzien van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht.

Artikel 10: Zet-, druk- of andere proeven

 1. Opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van Opdrachtnemer ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Opdrachtnemer terug te zenden.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 3. Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de kosten van de proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 11: Afwijking

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis is.
 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
  > Oplage tot 20.000 eenheden: 10%
  > Oplage van 20.000 eenheden en meer: 5%
  Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% als afwijking van geringe betekenis toegestaan. Het meerdere of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
 5. Ten aanzien van kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringere betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
 6. Afwijkingen in de overige door Opdrachtnemer gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijking van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Opdrachtnemer ter inzage. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 12: Duurovereenkomsten periodieke uitgaven

 1. Een Overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien ter zake niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is minimaal één (1) jaar indien het een periodieke uitgave betreft die vier (4) maal per jaar of vaker verschijnt en minimaal zes (6) maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
 2. Een Overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende brief worden opgezegd.

Artikel 13: Door Opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

 1. Indien Opdrachtgever met Opdrachtnemer is overeengekomen, dat Opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor tijdige en correcte aanlevering zorg te dragen. Opdrachtgever zal hiertoe instructies van Opdrachtnemer vragen en deze instructies aansluitend ook opvolgen.
 2. Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. Opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Opdrachtnemer vragen. Opdrachtgever staat ervoor in dat Opdrachtnemer een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Opdrachtnemer houdt niet de erkenning in dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden de van Opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking te onderzoeken op geschiktheid.
 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de Overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Opdrachtnemer onvoorzienbare verwerkingsmogelijkheden voortvloeiend uit de aard van de door Opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de Opdrachtnemer getoonde monster en het later door Opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of product.
 5. Opdrachtnemer staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien Opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet schriftelijk deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Opdrachtnemer noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van de door hem van Opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materialen en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
 7. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of de bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd over de resten zoals snij-afval etc. van het door Opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. Opdrachtgever is op verzoek van Opdrachtnemer gehouden de ongebruikte materialen en producten evenals de even bedoelde resten bij Opdrachtnemer af te halen, binnen een door Opdrachtnemer te stellen termijn, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is om op kosten van Opdrachtgever deze resten te (laten) vernietigen.

Artikel 14: Overmacht

 1. Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit een Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan oorlogen of gelijke gevallen van onrust, handelsrestricties, overheidsmaatregelen, natuurverschijnselen, vervoersbeperkingen, tekort aan materialen, stakingen, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers en gebrekkigheid van zaken, materialen en/of programmatuur van derden.
 2. Indien een situatie van overmacht langer dan negentig dagen voortduurt, heeft elk der Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden afgerekend, zonder dat Partijen aanvullende schadevergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 15: Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich hierbij tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Partijen in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie kwalificeert als vertrouwelijk indien dit door de verstrekkende Partij is meegedeeld of indien dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 van dit artikel, gaat Opdrachtgever er hierbij mee akkoord dat Opdrachtnemer de naam en het logo van Opdrachtgever en algemene informatie over de opdracht mag gebruiken voor publiciteitsmededelingen en referentiedoeleinden.

Artikel 16: Exclusiviteit en Non-Concurrentie

 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Opdrachtgever Opdrachtnemer het exclusieve recht de betreffende opdracht uit te voeren.
 2. Het is Opdrachtgever gedurende de duur van de Overeenkomst en één (1) jaar na het eindigen daarvan, niet toegestaan om een werknemer van Opdrachtnemer direct of indirect in dienst te nemen dan wel een contractuele relatie aan te gaan, tenzij Opdrachtnemer hier voorafgaand schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Voor iedere inbreuk verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van € 50.000,- per overtreding en € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding (inclusief juridische kosten) te vorderen.

Artikel 17: Intellectueel Eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen rusten alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de Opdrachtnemer verleende diensten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend en die benodigd zijn voor het gebruik van de verleende producten en/of diensten.
 2. Opdrachtnemer blijft de rechthebbende met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten rustende op de vervaardigde zaken en het auteursrecht dat kan ontstaan op door haar bij nakoming van de Overeenkomst vervaardigde werken, zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Voornoemde zaken mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd.
 3. Alle diensten en bovengenoemde producten worden door Opdrachtnemer uitsluitend in opdracht van en voor Opdrachtgever uitgevoerd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze diensten of producten te verveelvoudigen of te verspreiden in welke vorm dan ook, tenzij dit schriftelijk door Opdrachtnemer is toegestaan.
 4. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat door nakoming van de Overeenkomst met betrekking tot door Opdrachtgever aangeleverde inhoud geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken door derden ter zake.
 5. Alle door Opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop van de Overeenkomst kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken geleverde informatie retour te zenden.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de vergaarde kennis bij de uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot de Overeenkomst te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever wordt verstrekt aan derden.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd om haar ontwerp te signeren en/of haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een titelrol.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever ingevolge of in verband met een Overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de Overeenkomst of tot de waarde van de corresponderende opdracht in het geval van een duurovereenkomst, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de Overeenkomst (met inbegrip van garantie en vrijwaring), onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), billijkheid, de wet, statuten of anderszins. In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor verlies, kosten of schade ter zake van toeleveringen voorgeschreven door Opdrachtgever, goodwill, data, winst, inkomsten, gebruik, productie, contracten of voor elke andere vorm van indirecte, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van enige aanspraak door derden voor verlies, kosten of schade met betrekking tot een Overeenkomst.
 4. Uit alle Overeenkomsten vloeit slechts een inspanningsverplichting voort voor en nooit een resultaatsverplichting, Opdrachtnemer geeft derhalve geen garanties met betrekking tot resultaten van een Overeenkomst.

Artikel 19: Derden

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor het uitvoeren van delen van een Overeenkomst. Indien een derde op verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, wordt de overeenkomst met deze derde geacht rechtstreeks te zijn gesloten tussen Opdrachtgever en de betreffende derde. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent.

Artikel 20: AVG

 1. Indien Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), doet Opdrachtnemer dit conform de bepalingen van de AVG en het privacybeleid van Opdrachtnemer. Dit privacybeleid is te raadplegen op strakwoonplan.nl/privacybeleid/. In voornoemd geval gaan Partijen een verwerkersovereenkomst met elkaar aan. Deze verwerkersovereenkomst zal door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden toegezonden bij het aangaan van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever geen verwerkersovereenkomst heeft ontvangen, dient Opdrachtgever zich onverwijld bij Opdrachtnemer te melden, waarna Partijen alsnog een verwerkersovereenkomst zullen sluiten.

Artikel 21: Algemene Bepalingen

 1. Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van de andere Partij.

Artikel 22: Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle (potentiële) individuele Overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zonder toepassing van het Weens Koopverdrag of de beginselen van internationaal privaatrecht omtrent conflicterende wetgeving.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of die voortvloeien uit of verband houden met een individuele Overeenkomst of onderhandeling daartoe, zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

Sectie B – Specifieke Bepalingen Online Diensten

Artikel 23: Uitvoering

 1. Opdrachtgever zal alle gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijk zijn, waaronder, doch niet beperkt tot, de FTP-gegevens en de CMS inloggegevens, tijdig aan Opdrachtnemer verstrekken. Indien de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, kan Opdrachtnemer de bestaande website niet optimaliseren en heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Indien Opdrachtgever ook na een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, dan heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige betaling (inclusief winst, rente en kosten) te vorderen conform Artikel 5.

Artikel 24: Apparatuur & Software

 1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor geschikte apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet Opdrachtgever de door Opdrachtnemer verstrekte diensten kunnen ontvangen. Opdrachtgever draagt zelf de hiermee samenhangende communicatiekosten.

Artikel 25: Beheer

 1. Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker en gebruiker van de dienst(en) verwacht mag worden en zal alle door Opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.
 2. Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik, waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik, dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten.
 3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten en de Software, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het uitvoeren van updates en de samenstelling van de lijst met zoekmachines waarbij aangemeld wordt.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Opdrachtnemer een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Opdrachtgever het online adverteren en/of de zoekmachine marketing blokkeren, danwel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten en de Software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de door Opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ontstaat.

Sectie C – Specifieke Bepalingen Software Ontwikkeling

Artikel 26: Levering, installatie en acceptatie

 1. Opdrachtnemer zal de Software aan Opdrachtgever leveren overeenkomstig de functionele en/of technische specificaties welke door Partijen schriftelijk zullen worden omschreven, hierna te noemen ‘Specificaties’, en op een door Opdrachtnemer te bepalen testlocatie indien vereist. Opdrachtnemer zal de Software met zorg ontwikkelen en/of leveren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kosten en/of schade welke het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte foutieve gegevens.
 2. Opdrachtnemer kan technische maatregelen nemen ter bescherming van door haar geleverde Software. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de Software heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reserve kopie van de Software te maken, zal Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever eenmalig kosteloos een reservekopie van de Software aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
 3. Indien Partijen schriftelijk een acceptatietest zijn overeengekomen dient Opdrachtgever binnen een periode van vijf (5) werkdagen na levering van de Software te onderzoeken of deze voldoet aan de Specificaties, hierna de ‘Testperiode’. Indien de Opdrachtgever haar bezwaren niet binnen de Testperiode schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, geldt de Software als geaccepteerd. Acceptatie van de Software mag slechts worden onthouden op grond van het niet voldoen van de Software aan de Specificaties. Indien er sprake is van ondergeschikte gebreken in de Software, zijnde gebreken die operationele en/of productieve ingebruikname van de Software redelijkerwijs niet in de weg staan, mag acceptatie niet worden onthouden, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om deze ondergeschikte gebreken kosteloos te herstellen.
 4. Indien gedurende de Testperiode blijkt dat de Software niet voldoet aan de Specificaties, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan uiterlijk op de laatste dag van de Testperiode schriftelijk in kennisstellen, onder vermelding van de specificaties waaraan de Software niet voldoet, hierna de ‘Gebreken’. Opdrachtnemer zal vervolgens de in de voornoemde kennisgeving vermelde terecht gestelde en onderbouwde Gebreken zo spoedig mogelijk herstellen en de Software herleveren aan Opdrachtgever, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden voor Opdrachtgever. Op het moment van herlevering van de Software begint een nieuwe Testperiode te lopen. Mocht Opdrachtgever vervolgens onverhoopt op nieuwe gebreken in de Software stuiten ten gevolge van het niet voldoen aan de Specificaties, dat wil zeggen gebreken die niet reeds in de vorige Testperiode aanwezig waren en waarvan Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve niet gedurende de vorige Testperiode in kennis had kunnen stellen, dan zal de procedure zoals hierboven omschreven worden herhaald.
 5. Opdrachtgever wordt geacht de Software te hebben geaccepteerd:
  a) Indien Partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen: bij levering van de Software; dan wel
  b) Indien Partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: na afloop van die Testperiode indien geen Gebreken zijn geconstateerd; dan wel
  c) Indien Partijen een acceptatietest zijn overeengekomen en Opdrachtgever Opdrachtnemer gedurende de Testperiode een inkennisstelling als bedoeld in lid 4 van dit Artikel heeft doen toekomen: nadat Opdrachtnemer de in de inkennisstelling vermelde Gebreken heeft hersteld; dan wel
  d) Bij ingebruikname van de Software door Opdrachtgever.

Artikel 27: Garantie

 1. Gedurende een periode van één (1) maand na levering, of, indien een acceptatietest is overeengekomen, één (1) maand na afloop van de Testperiode, zal Opdrachtnemer alle noodzakelijke aanpassingen op de overeengekomen functionaliteiten, geïnstalleerde widgets, plug-ins en add-ons verzorgen om de Software te laten voldoen aan de Specificaties. Opdrachtnemer zal tijdens deze maand eventuele gebreken in de Software ten gevolge van het niet voldoen aan de Specificaties kosteloos herstellen, indien en voor zover zij binnen die periode schriftelijk gemotiveerd van deze gebreken in kennis is gesteld door Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer kan gedurende bovenomschreven garantieperiode zijn gebruikelijke commerciële tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien de Gebreken in de Software zijn veroorzaakt door gebruiksfouten en/of onoordeelkundig gebruik van de Software en/of door overige niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken. Nieuwe functionaliteiten worden gerealiseerd tegen het standaard geldende uurtarief van Opdrachtnemer. Indien gewenst ontvangt Opdrachtgever hier op voorhand een offerte voor zoals omschreven in Artikel 30.
 3. De garantieverplichting zoals omschreven in lid 1 van dit Artikel vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer wijzigingen in de Software heeft aangebracht c.q. heeft doen aanbrengen. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantieverplichting.
 4. Na afloop van de in lid 1 van dit Artikel bedoelde garantieperiode is Opdrachtnemer niet gehouden eventuele gebreken in de Software te herstellen, tenzij partijen hiertoe een onderhouds- of servicelevel overeenkomst zijn overeengekomen (zoals omschreven in Artikel 28) of Opdrachtgever Opdrachtnemer hiertoe een aanvullende opdracht verstrekt.

Artikel 28: Onderhoud, hosting, servicelevel overeenkomst

 1. Partijen kunnen, met betrekking tot alle door Opdrachtnemer geleverde Software, in onderling overleg een onderhouds-, hosting-, of servicelevel overeenkomst overeenkomen, hierna ‘Service-overeenkomst’, op welke Service-overeenkomst de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing zijn. Deze Service-overeenkomst heeft een minimale looptijd van één (1) jaar, welke ingaat op het moment van levering van de Software. De Service-overeenkomst verlengt telkens automatisch met een periode van één (1) jaar, tenzij deze door een der Partijen schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van de contractduur.
 2. Indien Opdrachtgever geen Service-overeenkomst met Opdrachtnemer wenst aan te gaan, of na opzegging of afloop van een Service-overeenkomst, zal Opdrachtnemer geen (c.q. niet langer) zorg dragen voor het installeren van noodzakelijke beveiligingsupdates en/of updates voor geïnstalleerde plug-ins, noch zal Opdrachtgever op enige wijze verantwoordelijkheid dragen voor of aansprakelijk zijn in verband met hieruit voortvloeiende problemen en/of schade. Opdrachtnemer zal desgewenst na opdracht daartoe door Opdrachtgever ondersteuning bieden en werkzaamheden verrichtten om eventuele problemen aan de Software te verhelpen of eventuele aanpassingen en/of toevoegingen door te voeren tegen het standaard geldende uurtarief van Opdrachtnemer. Opdrachtgevers met een Service-overeenkomst hebben bij het uitvoeren van servicewerkzaamheden door Opdrachtnemer altijd voorrang op Opdrachtgevers zonder Service-overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer zal gebreken in de Software binnen de in de betreffende Service-overeenkomst genoemde termijn naar beste vermogen trachten te herstellen. Opdrachtnemer is gerechtigd om naar eigen inzicht definitieve dan wel tijdelijke oplossingen c.q. programmaomwegen en/of probleem vermijdende restricties in de Software aan te brengen.
 4. Als er sprake is van verminkte en/of verloren gegane gegevens, kan Opdrachtgever voor herstel hiervan een separate opdracht verstrekken, evenals voor herstel van gebreken ten gevolge van door of vanwege Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aangebrachte wijzigingen in de Software. Voorts kan Opdrachtnemer de kosten van herstel in rekening brengen indien de gebreken in de Software zijn veroorzaakt door gebruiksfouten en/of onoordeelkundig gebruik van de Software en/of door overige niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken. Dit zal Opdrachtnemer doen op basis van het standaard geldende uurtarief van Opdrachtnemer.
 5. Uit veiligheidsoverwegingen komen er regelmatig nieuwe beveiligingsupdates uit voor het door Opdrachtnemer gebruikte WordPress CMS. Om de veiligheid van de Software te kunnen blijven waarborgen zal Opdrachtnemer deze nieuwe beveiligingsupdates geregeld installeren (gedurende de looptijd van de Service-overeenkomst). Indien er een plug-in geüpdatet moet worden ten behoeve van een betere functionaliteit of beveiliging dan zal Opdrachtnemer dit doen vanuit de afgesloten Service-overeenkomst of, indien Partijen geen Service-overeenkomst hebben afgesloten, op basis van het standaard geldende uurtarief van Opdrachtnemer.
 6. Indien er een conflict ontstaat tussen de door Opdrachtnemer geüpdatete plug-ins en door Opdrachtgever geleverde Software, plug-ins of andere toevoegingen, dan is Opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever overgaan tot herstel zoals bedoelt in lid 3 van dit Artikel.

Artikel 29: Browser compatibiliteit

 1. Opdrachtnemer spant zich ervoor in de Software te leveren voor optimaal gebruik in de meest gebruikte en actuele browsers met een minimaal marktaandeel in Nederland van 5%. Opdrachtgever is echter niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen en verschillen in weergave tussen de verschillende browsers. Opdrachtgever geeft expliciet niet de garantie dat de door Opdrachtgever geleverde Software door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 30: Ondersteuning

 1. Opdrachtnemer voorziet Opdrachtgever van telefonische en email ondersteuning tijdens de looptijd van de Service-overeenkomst. Tijdens de looptijd zal Opdrachtnemer hiervoor geen kosten rekenen als de werkzaamheden gerelateerd zijn aan de bestaande technische specificaties en functionaliteiten van de Software. Nieuwe functionaliteiten en het verhelpen van problemen die te wijten zijn aan geïnstalleerde toevoegingen en/of plug-ins door de Opdrachtgever of die afkomstig zijn van andere oorzaken buiten de invloed van Opdrachtnemer om, worden tegen het standaard uurtarief van Opdrachtnemer op basis van nacalculatie gefactureerd.
 2. Indien gewenst, zal Opdrachtnemer een offerte opmaken ten behoeve van de benodigde tijd om een nieuwe toevoeging, gewenste aanpassing en/of probleem te verhelpen. Indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de offerte worden onderzoekskosten in rekening gebracht ten belope van maximaal € 250,- (excl. BTW).

Artikel 31: Intellectueel eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen overeengekomen, is Opdrachtnemer eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door haar voor Opdrachtgever ontwikkelde Software (waaronder begrepen maar niet beperkt tot websites en de daarop geplaatste content – niet afkomstig van Opdrachtgever – zoals look&feel, teksten, foto’s, filmmateriaal). Opdrachtnemer maakt voor de ontwikkeling van haar websites gebruik van de open source software WordPress. Hierop is de GPL (General Public License) van toepassing. Opdrachtnemer is derhalve geen eigenaar van de rechten op deze software.
 2. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op al het materiaal dat Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt, berusten bij Opdrachtgever of bij de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen het materiaal aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat Opdrachtgever gerechtigd is deze materialen aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en voor alle door Opdrachtnemer in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
 3. Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie op de Software als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, welke licentie vervalt indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. Met het vervallen van de licentie kan Opdrachtnemer Opdrachtgever de toegang en/of het gebruik van de Software ontzeggen en/of de Software onbruikbaar maken voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van de in opdracht vervaardigde Software dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.
 4. De Software die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, mag slechts worden gebruikt door Opdrachtnemer en door werknemers van Opdrachtgever die daar speciaal voor zijn geïnformeerd door Opdrachtnemer. Het gebruik van de ter beschikking gestelde Software door anderen dan voornoemde partijen, en in het bijzonder door bedrijven die soortgelijke diensten als Opdrachtnemer verlenen, is, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met deze bepaling, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor Opdrachtgever de toegang tot de Software met onmiddellijke ingang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 5. Opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer na oplevering van de Software niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde.
 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan Opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van Opdrachtgever, met deze derden overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
 7. In geval een derde stelt dat het gebruik van de Software als bedoeld in lid 1 van dit Artikel in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van die derde, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan onverwijld in kennis stellen. Opdrachtnemer zal alle communicatie hieromtrent overnemen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer daarbij naar beste vermogen bijstaan.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd tot naamsvermelding op de in opdracht geleverde Software en/of de Software te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie, producten en diensten.

Artikel 32: Hosting en domeinregistratie

 1. De hosting en domeinregistratie van door Opdrachtnemer geleverde Software zullen bij Opdrachtnemer ondergebracht worden tenzij anders aangegeven. Hosting en domeinregistratie wordt middels een separate overeenkomst afgesloten voor de minimale looptijd van één (1) jaar, welke ingaat op het moment van levering van de Software. Deze overeenkomst verlengt telkens automatisch met een periode van één (1) jaar, tenzij deze door een der Partijen schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van de contractduur.

Artikel 33: Externe koppelingen met CRM/ERP systemen

 1. In het geval dat er een externe koppeling bestaat of gerealiseerd moet worden tussen de door de Opdrachtnemer te leveren Software en het bestaande CRM / ERP systeem (Unit4 Multivers, Exact, SAP, etc.) van de Opdrachtgever, ligt de verantwoordelijkheid voor een goedwerkende koppeling bij de door de Opdrachtgever aangewezen, of bij de door de Opdrachtnemer ingeschakelde, leverancier. Opdrachtnemer levert derhalve alleen de Software conform Specificaties zoals bedoeld in lid 1 van Artikel 26, exclusief een maatwerk koppeling.
 2. Voor het realiseren van externe koppelingen maakt Opdrachtnemer gebruik van vaste leveranciers. Het staat de Opdrachtgever vrij om zelf een voorkeursleverancier aan te dragen. In het geval dat er voor de realisatie van de gewenste koppeling een leverancier van Opdrachtgever wordt ingezet, ligt de verantwoordelijkheid voor een correct werkende koppeling bij Opdrachtgever en diens leverancier.
 3. In het geval dat de door Opdrachtnemer opgeleverde Software niet naar behoren werkt en dit te wijten is aan problemen die voortvloeien uit een niet correct werkende koppeling, zal Opdrachtnemer eventuele problemen binnen de Software verhelpen tegen het standaard uurtarief van Opdrachtnemer.

Plan een gratis adviesgesprek in

Geen project is hetzelfde en dat begrijpen wij maar al te goed. Daarom bieden wij een gratis adviesgesprek op maat aan dat past bij jouw nieuwbouwproject.

Doe nu de gratis woonwensscan!

Kom erachter wat de specifieke woonwensen zijn per stad of drop!